GY.I.K.

Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, V. fejezet 33. § (1) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”
Ugyanezen törvény 38 § (1) bekezdése alapján: „az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.”

Hogyan lehet megigényelni a szolgáltatást?

A közszolgáltatás igénybevételének bejelentése írásban (postai úton, vagy e-mailen), illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon történhet.
A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan használójának (tulajdonosának) fel kell keresni a szolgáltatót szerződéskötés végett.

Szerződést kizárólag az ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja köthet, bérlő nevére szerződés nem köthető.

Adás-vétel esetén az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelentetni személyes adatait. A szolgáltatás átírásának ügyében a régi és új tulajdonosnak együtt kötelezettsége eljárni, és az átírással egyidejűleg a tulajdonosváltás napjáig a szolgáltatás ellenértékét ki kell egyenlíteni.

Mi szükséges a szerződéskötéshez?

A szerződéskötéshez szükséges a szerződő fél személyazonosító igazolványa, adóazonosító jele és lakcímkártyája, illetve adásvétel esetén az ingatlan adásvételi szerződés bemutatása. Cégek, vállalkozók esetében pontos cégadatok (adószám, cégjegyzékszám, székhely) illetve a hiteles aláíráshoz bélyegző.

Kik részesülhetnek díjkedvezményben, kik mentesülhetnek a díjfizetés alól?

Díjkedvezményre van lehetőség, de a jogosultak körét minden esetben az adott település Önkormányzata dönti el, foglalja rendeletbe és adja ki a kedvezményre jogosító igazolást. Az igazolást a közszolgáltató felé be kell küldeni és onnantól lehet a kedvezményt a díjban érvényesíteni. Ez esetben a helyi Önkormányzatokhoz kell fordulni.

Kik igényelhetnek 60 literes edényzetet?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) b) pontja alapján a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítani a közszolgáltatónak vegyes hulladék esetében, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Önkormányzat által igazolt egyedül és életvitelszerűen élő lakos veheti igénybe ezen szolgáltatást. Az ügyintézést postai vagy személyes úton is intézheti Ügyfélszolgáltunk igénybevételével, az önkormányzat által kiadott igazolást felmutatni, mellékelni szükséges.

Hogyan fizetik a hulladékszállítási díjat az üdülő ingatlanosok?

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, V. fejezet 47. § (4) bekezdése alapján: „Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-át kell megállapítani.”

Mi a teendőm, ha késve fizetem a díjat, illetve több negyedéves tartozásom van?

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a alapján: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A behajtás kezdeményezéséhez szükséges mértéket elérő díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi. Természetesen, ha szembesül a szolgáltatási díj be nem fizetéséről minél hamarabb keresse fel Közszolgáltatójának Ügyfélszolgálatát.

Nincs szerződésem Önökkel, miért kell fizetnem?

A települési Önkormányzatok, valamint a szolgáltató közt érvényben lévő közszolgáltatási szerződés értelmében, a települések közigazgatási határain belül a települési szilárd hulladékok gyűjtésére, szállítására és kezelésére kijelölt szolgáltató az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft., alvállalkozója pedig az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ennek értelmében a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között a szerződéses jogviszony, az Önkormányzat és a kijelölt szolgáltató között létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötésével közvetve létrejön.

Nincs szemetem, nincs kukám, miért kell fizetnem?

Az Alkotmánybíróság 436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen van töltve. A kötelező rendelkezésre állás és a közegészségügyi előírások betartásával a minimum gyakoriságú elszállítás során még a ki nem helyezett edények esetében is keletkeznek kiadások a szolgáltatónál. Továbbá „nem életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő.”

Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást?

A szolgáltatást lemondani kizárólag abban az esetben lehet, ha az ingatlan lakatlanná válik és a lakatlanságról önkormányzat által kiadott igazolást tud felmutatni az ingatlanhasználó.

Mikor szüneteltethető a szolgáltatás?

Időszakosan szüneteltetés kérhető, ha az ingatlan ideiglenesen lakatlan vagy gyár, iskola, egyéb létesítmények esetében nincs üzemeltetve, azaz nem keletkezik kommunális hulladék. A szüneteltetés tényéről és okáról az ingatlan használójának írásban vagy személyesen kell tájékoztatnia a szolgáltatót. További információ és a kérelem a honlapunkon található bejelentőlapok (változásbejelentő) tárgykörben megtalálhatóak, letölthetőek.

Kötelező a heti egyszeri vegyes hulladék elszállítás?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 1. mellékletében található 1. táblázat alapján nagyvárosias lakóterület esetében heti kettő ürítési alkalom, kisvárosias, kertvárosias és egyéb területek esetében a heti egy ürítési alkalom az előírt minimum szállítási gyakoriság vegyes hulladék esetében.
E rendelkezés szerint kéthetente történő kommunális (vegyes) szállításról egy önkormányzat sem határozhat. A heti rendszeres szemétszállítás a biztosítéka az önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítésének, a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. Az emberi egészség, a természeti és az épített környezet védelme, megőrzése a települési hulladék okozta szennyezés csökkentését követeli, ezért az összegyűjtött hulladékot minél előbb el kell szállítani. (436/B/2003. AB határozat)

Mikor történik a hulladékok elszállítása?

A közszolgáltatás hétfőtől péntekig egész évben folyamatos, a település szerinti gyűjtési naptár honlapunkon megtalálható! A kommunális (vegyes), az üveg, a zöld és a szelektív hulladékok gyűjtésére szolgálató edényeket, zsákokat ünnepnapon is a szállítás napján reggel 6:00 óráig szükséges kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy az ne akadályozza a gyalogos és járműforgalmat. A zöld és szelektív hulladékok elszállítását a meghirdetett gyűjtési naptárnak megfelelően kéthetente (páros-páratlan hét), az üveghulladék gyűjtését havi 1 alkalommal végezzük. Vegyes hulladék esetében a lakóterület méretétől, típusától függően egy vagy két alkalommal történik elszállítás. Szolgáltatásainkról, a közszolgáltatást érintő aktuális információkról (feltételek, gyűjtési naptárak, fenyőfa gyűjtés, hulladékudvar) bővebben a honlapunkon (www.egrihulladek.hu) és a nyilvános Facebook csoportunk (Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. néven megtalálható) oldalán olvashatnak.

A hulladéktároló edényemet közvetlenül a gyűjtés előtt szeretném kirakni. Megmondható-e 15-20 perces pontossággal, hogy mikor kerül sor a begyűjtésre?

A háztartási, szelektív, zöld hulladékok begyűjtését Társaságunk reggel 6 órakor kezdi meg, így a hulladéktároló edények, zsákok kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell. Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, baleset) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a hulladéktároló edény, zsák kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

Mely esetben nem köteles a közszolgáltató elszállítani a hulladékot?

  • Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényekben összetömörödött vagy befagyott, ill. az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, vagy a tároló oly mértékben megrongálódott, hogy emiatt az edényt nem lehet üríteni.
  • Ha a többlethulladék nem cégjelzéses zsákba került kihelyezésre.
  • Ha a tárolóban nem kommunális hulladékot helyeztek el, mint pl. földet, törmeléket, veszélyes hulladékot, égésterméket, állati tetemet, trágyát, illetve

melyek veszélyeztetik az ürítést végző személy vagy más személy testi épségét, egészségét, a gépjárműben kárt tehet.

  • Ha a tároló teteje nem zárható le, a többlethulladékot ott hagyhatja a szállítást végző rakodó kollégánk.

Megrongálódott kukát hol és hogyan lehet cserélni?

A tároló edényeket a lakosság részére a közszolgáltató Eger esetében ingyen bocsátja rendelkezésre saját készleteiből új szerződés esetén. Rongálódás, törés esetén írásos, előzetes bejelentés (képpel mellékelve) útján lehet igényelni Ügyfélszolgálatunk megkeresésével másik kukát. Társaságunk minden esetben a rongálódásokat felülvizsgálja, és ez alapján történik a csere, vagy javítás. Amennyiben bizonyítottan a lakos hibájából történt a sérülés, a lakosnak ki kell fizetnie a törött edényt, és ezután tudunk ingyenesen újabb edényt biztosítani. Kérjük, hogy az edényt az előírásoknak megfelelően használja, ne tegyen bele olyan hulladékot melyet nem vagyunk kötelesek elszállítani (következő kérdés alatt olvasható), illetve a teherbírására figyeljen oda. Tapasztalataink alapján a nem megfelelő használat gyorsítja az anyag elfáradását, azaz hamarabb törik.  Egyéb esetekben edény vásárolható. Csere, illetve vásárlással kapcsolatos ügyintézés az Eger, Homok utca 26. sz. alatti telephelyen hétfőtől - csütörtökig 7:00 órától 14:00 óráig áll rendelkezésre.

Mi történik a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokkal?

A begyűjtött csomagolási hulladékok gépi és kézi válogatást követően hulladék hasznosításával foglalkozó cégekhez kerülnek, akik további kezelés (aprítás, osztályozás, tisztítás) útján alapanyagot állítanak elő a felhasználó ipar számára.
A szelektíven begyűjtött, további hasznosításra átadott hulladékok aránya folyamatosan növekszik, de számos szennyező, oda nem illő anyag rontja a hulladékok újrahasznosíthatóságának minőségét, rosszabb esetben tovább nem feldolgozható.

Hol és hogyan működik a házhoz menő szelektív csomagolási és zöldhulladék gyűjtés?

A hulladékok honlapunkon található település szerinti gyűjtési naptár szerint kerülnek elvitelre.

A csomagolási hulladékok vegyesen gyűjthetők, mert válogatásra kerülnek. A gyűjtőedénybe vagy zsákba csak a felsorolt csomagolási hulladékokat helyezzék:

Papír: újság, folyóirat, szórólap, füzet, könyv, írógép- papír, karton (lapítva), csomagolópapír. A papírhulladék kihelyezhető zsák nélkül összekötözve is.

Műanyag: PET (műanyag) italos palackok, kiöblített tisztító és kozmetikai szerek flakonjai (pl. tusfürdő, testápoló, mosogató), fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák)

Italos karton: üdítő italos, gyümölcsleves, tejes többrétegű italos kartondobozok

Fém: italos fémdoboz, alufólia, alumínium tálca, konzervdoboz

Kérjük, ne tegyenek bele üveg csomagolási, zsíros, olajos, illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladékot.

Ügyfélszolgálati irodánkban a sárga kukák ingyen átvehetőek a családi házas övezetben élő ügyfeleink számára, illetve térítésmentesen szelektívhulladék-gyűjtő zsák is igényelhető. Amennyiben az edénye megtelik, a hulladékok bármilyen átlátszó műanyag zsákban kihelyezhetőek.

ÜVEGHULLADÉK-GYŰJTÉS

Az üveghulladék mennyiségi korlát nélkül bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető az ingatlanuk elé. A zsákban kizárólag ép, egész öblös (színes és színtelen) üveghulladék helyezhető el, mely szennyeződéstől pl. olaj, zsír, egyéb élelmiszertől mentes, illetve kiöblített.

Gyűjthető üveghulladékok: befőttesüvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.

Nem gyűjthető üveghulladékok: ablaküveg, tükör, fénycső, hőálló üvegtál, szemüveg, izzó, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő, képcsöves hulladékok.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS

A Társaságunk által díjmentesen biztosított zöld, céglogóval ellátott zsákok lebomlást segítő adalékkal készülnek, így kizárólag az általunk kiadott zsákban kerül elszállításra a hulladék. Nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Többlet zsák kérhető ügyfélszolgálatunkon, illetve a hulladékudvarban és a gyűjtést végző kollégáktól. Figyelem: az összekötegelt ágaktól nagyobb méretű zöldhulladék csak a hulladékudvarban adható le.

Elégethetem a hulladékot?

Nem ajánlatos (illetve helyi önkormányzati rendelet is szabályozza), hiszen károsítja környezetét, házát, ingatlanát. Csomagolási hulladékok esetében ajánlatos szolgáltatásainkat igénybe venni. Zöld és lebomló hulladékokat saját környezetében is fel tudja használni (komposzt), az ingatlan talajminőségét javítani lehet. Ha egyáltalán háza környezetében nem tudja hasznosítani a zöld hulladékot a házhoz menő elszállításunkat a feltételek betartásával igénybe tudja venni.   

Hogyan tudom igénybe venni a térítésmentes lomtalanítási lehetőséget?

A közszolgáltató 2019. január 01.-től egész évben - folyamatosan (előre egyeztetett munkanapokon) -, a közterületek rendjének és tisztaságának érdekében házhoz menő lomtalanítást végez a lakosság részére, mely évente egyszer, maximum 2 m3-ig, ingyenesen igényelhető, az e fölötti mennyiség elszállíttatása egyedi megrendeléssel, díj ellenében vehető igénybe. További feltételekről, a kihelyezhető hulladékokról olvashat, illetve jelentkezni tud a honlapunkon található Lomtalanítás menüpont alatt. Természetesen igényét személyes Ügyfélszolgálatunkon is megteheti.

Van olyan hulladékom, melyet nem szállítanak el, mi a további teendőm?

Eger, Homok utca 26. szám alatt lakossági hulladékgyűjtő udvar üzemel, ahol bizonyos háztartásban képződő hulladékokat térítésmentesen vesz át a Szolgáltató. Az igénybevétel feltételeiről, a nyitva tartásról, a leadható hulladékokról, az átvehető mennyiségekről olvashat a honlapunkon található Hulladékudvar menüpont felkeresésével. Továbbá az udvarban égestermék, azaz hamu is leadható, ha a háztartása körül hasznosítani esetleg nem tudja (hasznosítási lehetőségek: https://humusz.hu/hirek/nem-szemetre-valo-hamu-25-fele-felhasznalasa/20200).