Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-től változik a zöldhulladék és a szelektívhulladék gyűjtési rendje!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Szelektív Nonprofit Kft., mint a térség közszolgáltatója és alvállalkozója az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szelektívhulladékok házhoz menő gyűjtését két heti rendszerességgel végzi a 2023. évi hulladéknaptár szerint.

A lakosok térítésmentesen igényelhetik a sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket, amennyiben még nem vették át. Ha az edényzet űrtartalmi mennyiség kevésnek bizonyul az elszállítás során, abban az esetben a gyűjtési napokon ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető a szelektíven gyűjtött csomagolási –fém, papír, műanyag— hulladék az edényzet mellé. Szelektív hulladékgyűjtő zsákot a szállítások során nem osztunk.

Milyen típusú hulladékok kerülhetnek a szelektív kukákba, zsákba?

Részletes tájékoztatás, matrica innen tölthető le.

A hulladékokat lehetősége szerint TAPOSSA LAPOSRA. CSAK TISZTA, SZENNYEZÉSMENTES állapotban helyezhető ki hulladék.

 • Papír csomagolási hulladék
 • Újság, folyóirat, szórólap, füzet, könyv
 • Kartondoboz (lapítva)
 • Csomagolópapír

A papírhulladék kihelyezhető zsák nélkül összekötözve is.

 • Fém csomagolási hulladék
 • Italos dobozok (sörös doboz, üdítős doboz, stb.)
 • Konzervdobozok (kimosva!)
 • Műanyag csomagolási hulladék
 • PET (műanyag) italos palack
 • Kiöblített tisztító- és kozmetikai szerek flakonjai
 • Tejfölös, joghurtos poharak kimosva
 • Fóliák (pl.: reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák)
 • Társított csomagolási hulladék
 • Gyümölcsleves, tejes többrétegű italos karton dobozok

Milyen típusú hulladékok NEM kerülhetnek a szelektív kukákba, zsákba?

 • Zsíros, olajos, illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladék
 • Ételmaradékkal szennyezett papír, műanyag (pohár, tál)
 • Szalvéta, zsebkendő, egészségügyi betétek, nadrágpelenkák
 • Rekeszek, vödrök, hungarocell, különféle műanyag tárgyak
 • ÜVEG HULLADÉK
 • Elektronikai eszközök és alkatrészei
 • Fénycső, izzó, cd, filmkazetta
 • Építési és veszélyes hulladékok
 • Kiürült sprays, festékes flakon, doboz
 • Gyógyszerek, folyékony hulladékok


FONTOS!
Az ÜVEG hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a megjelölt gyűjtési napokon, vagy papír dobozban.                                         

A sárga kukaedényeket, ill. zsákokat a meghirdetett szállítási napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Kérjük, hogy a szelektív gyűjtőedénybe vagy zsákba csak a felsorolt csomagolási hulladékokat helyezzék.

Kérjük, ne tegyenek bele zsíros, olajos illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladékot.

Kérjük, csak tiszta, „laposra taposott” hulladékokat tegyenek, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.

Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladék gyűjtés lakossági-háztartási mennyiségben történik. (Pl. 1 darab 120 literes edény + maximum 1 darab 120 literes zsák.)

A házhoz menő gyűjtés mellet a szelektív hulladék az Eger, Homok utca 26. szám alatti Hulladékudvarunkban is leadható nyitvatartási időben a telep rendjét betartva!

Ha a gyűjtőedény a szelektíven gyűjtött hulladék mellett kommunális hulladékot is tartalmaz, úgy cégünk a szelektív gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot kommunális hulladéknak tekinti, és a szállítást megtagadhatja, vagy az elszállítást követően kommunális hulladék kezelésének, ürítésének díját számlázza ki az ügyfélnek!

Ezúton is kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha azt tapasztalják, hogy nem a cég munkatársai végzik a begyűjtést, akkor azt jelezzék az elérhetőségek valamelyikén.

A sárga kukák továbbra is ingyen átvehetőek a családi házas övezetben élő ügyfeleink számára (kizárólag szerződő félnek, vagy meghatalmazottjának) a központi telephelyünkön nyitvatartási időben. A szelektív hulladékgyűjtéssel védi környezetét és munkahelyet teremt!

A fenti szolgáltatások igénybevételére továbbra is kizárólag azon ingatlanhasználók jogosultak, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszik, illetve a közszolgáltató az ingatlant és az ingatlanhasználót egyaránt nyilvántartja! A szállítást a 2023. évi hulladéknaptár szerint végezzük.

Gazdálkodó szervek figyelmébe ajánljuk az alábbi lehetőséget a csomagolási hulladékuk elszállítására:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunknak a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdasági társaságoknál keletkező szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokat (sárga kuka) közszolgálatatás keretében csak a szolgáltatási szerződésben megkötött vegyes hulladék (szürke kuka) mennyiségével azonos mennyiségi korlátig van módjában elszállítani. Tehát pl: ha Önök heti 1x rendszereséggel 1100 l-es konténeres vegyes hulladék elszállításra kötöttek közszolgáltatási szerződést, akkor heti 1x 1100 liter szelektív hulladékot szállítunk el külön díj felszámolása nélkül.

Kérjük ezért közszolgáltatási szerződésük felülvizsgálatát és a megfelelő mennyiségű vegyes kommunális hulladékra történő bejelentését, esetleges megemelését.

A közszolgáltatási szerződés alapján csak a rendszeresen (min. heti 1x) ürítendő hulladékokat van módunkban elszállítani és a hulladéktároló űrmértékének megfelelő díjat kell fizetniük.

Lehetőségük van a közszolgáltatáson kívül egyenesen szolgáltatási szerződést kötni Társaságunkkal az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a többlet hulladékok (csomagolási és egyéb) elszállítására, a www.egrihulladek.hu/kontener-rendeles oldalon található tájékoztató szerint.

Jogszabályi indoklás:

„A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 39. § (3) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött (pl. csomagolási) hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell gondoskodnia. A Ht. 31. § (2) bekezdése szerint ezt a kötelezettséget a gazdálkodó szervezet úgy is teljesítheti, ha az érintett hulladékot a közszolgáltatónak adja át. A Ht. 32. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodás költségeit - a szennyező fizet elvvel összhangban - az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék tényleges vagy korábbi birtokosa fizeti meg.

Amennyiben e hulladékot a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatónak kívánja továbbra is átadni, úgy a gyűjtőedényeinek űrmérték szerinti megállapításához a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § szabályait is figyelembe kell vennie.  A választható, vagy már használatba vett gyűjtőedény űrmértékének igazodnia kell az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve:

a) településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségéhez
b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számához, valamint
c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakorisághoz,
d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultsághoz (ha van ilyen személy).

Mindemellett Eger közigazgatási területén az ingatlanhasználóknak alkalmaznia kell a 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelet szabályait is, melynek 8. § (6) és (8) bekezdései az alábbi előírásokat tartalmazzák:

(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a rendszeresített gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlan használó megkeresésével egyidejűleg, az ingatlan használó költségére – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényt kihelyezni,  vagy megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedények számát, és az ennek megfelelő emelt díjat megfizettetni.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem csupán alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja teljesíteni a (6) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató jogosult, a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba elhelyezett és a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.”